Privacy Policy

Sel respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Sel verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Sel verwerkt persoonsgegevens om diensten en producten aan te kunnen bieden, dienstverlening/producten te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening/producten schakelt Sel veelal een derde partij in. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie uitingen van Sel.

Doel verwerking persoonsgegevens

Sel verwerkt de persoonsgegevens (zonder limitatief te zijn) voor de navolgende doeleinden:

      - De ontwikkeling, productie en levering van producten en de levering van diensten, waaronder de uitvoering van gesloten overeenkomsten;

      - Het innen van facturen;

      - Het voldoen aan wettelijke en administratieve verplichtingen;

      - Marketing- en communicatie activiteiten;

      - Werving en selectie (sollicitaties);

Welke persoonsgegevens worden verwerkt

Sel verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de hiervoor genoemde doeleinden

      - NAW-gegevens en overige contactgegevens, zoals telefoonnummer, mailadres en IP-adres;

      - Bankrekeningnummers en BTW- c.q. fiscale identificatienummers;

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Sel omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de gesloten overeenkomsten zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Sel verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op grond van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:
      - Wettelijke verplichting;

      - Uitvoering van een overeenkomst;

      - Verkregen toestemming van betrokkene(n);

      - Gerechtvaardigd belang;

Delen van persoonsgegevens met derden

Sel deelt uw persoonsgegevens alleen met gelieerde vennootschappen en met derde partijen voor zover dat noodzakelijk is voor uitvoering van de dienstverlening en de ontwikkeling, productie en levering van producten en met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Sel bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Sel aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld kunt u richten aan:

Sel Chemie B.V., Postbus 124, 7120 AC Aalten; info@selchemie.com

Beveiliging

Sel heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo is onder meer deze website voorzien van een https-verbinding en is de data afgeschermd van internettoegang.

Gebruik social media

Op de website(s) van Sel (www.selchemie.com) zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, LinkedIn of Facebook. Sel houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Statistieken en cookies

Sel houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Sel verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van Sel te vergroten wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van Sel op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.

De website van Sel maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruiksgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van Sel geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Sel heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Aanpassing privacy statement

Sel heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van Sel gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).

Vragen & Contact  

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met info@selchemie.com.

Dit privacy statement is op 4 december 2018 vastgesteld.